เกี่ยวกับ BBH

ปรัชญาของแนวคิดสมุทัยเวชศาสตร์

Better Being Hospital เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งรักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยใช้ประโยชน์จากหลักการของสมุทัยเวชศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยแนวคิดที่เห็นว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องมีต้นเหตุมาจากการเสียสมดุลของระบบการทำงานต่างๆในร่างกายอย่างต่อเนื่อง  จนนานวันเข้า การเสียสมดุลของการทำงานเหล่านี้ จะยิ่งลุกลามและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของร่างกาย และก่อให้เกิดความเสียหาย และเกิดอาการแสดงของการเจ็บป่วยแบบต่างๆในที่สุด

อาการต่างๆของการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่เราพบเห็นกันอยู่ จึงเป็นเพียงปลายทางของการเสียสมดุลของการทำงานที่สะสมมาอย่างยาวนาน  อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลของพฤติกรรมสุขภาพที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อม และ ปัจจัยด้านพันธุกรรมเฉพาะของเราเอง วิธีการรักษาโรคเรื้อรังชนิดใด ชนิดหนึ่งตามหลักสมุทัยเวชศาสตร์จึงไม่ได้มีกฏเกณฑ์ตายตัวที่แน่นอนว่าจะต้องใช้วิธีการรักษาแบบไหน สำหรับแต่ละโรค

เราเชื่อว่าถึงแม้จะมุ่งค้นหาชื่อโรคที่ผู้ป่วยเป็น ได้จนสำเร็จแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้องได้เสมอไป เราให้ความสำคัญต่อ ทุกอาการบ่งชี้ของผู้ป่วย ประวัติการรักษา ประกอบกับผลการตรวจการทำงานของร่างกายในระบบต่างๆ ของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลมากกว่า  แล้วจึงนำมาวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเป็นโรคชนิดเดียวกัน แต่แผนการรักษากลับต่างกันไปได้มากมาย ตามเหตุ และปัจจัยที่นำมาสู่ปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคน

เราเล็งเห็นว่าปัจจัยภายนอก อาทิ เช่น สิ่งแวดล้อม อาหาร การออกกำลังกาย ความเครียด มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการแสดงออกของปัจจัยภายใน  ซึ่งก็คือ ระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลของการแสดงออกของพันธุกรรมต่างๆ ซึ่งในการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัจจับเหล่านี้ย่อมส่งผลให้การทำงานพื้นฐานของร่างกายนผิดปกติไป เช่นระบบการเผาผลาญ ระบบกำจัดของเสีย ระบบประสาท ระบบภูมคุ้มกัน หรือ ระบบการย่อยอาหาร

ทั้งนี้ ความผิดปกติในการทำงานต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น หากผู้ป่วยมีเหตุนำ อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ที่เอื้อต่อการเกิดปัญหา ดังกล่าวร่วมด้วย เช่น  คนที่มีความอ่อนด้อยในบางจุดของพันธุกรรม คนที่มีความบกพร่องด้านโภชนาการ คนที่มีภาวะการแพ้อาหารแบบแผง คนที่มีปัญหาจุลินทรีย์เติบโตผิดปกติในร่างกาย คนที่มีระบบการเผาผลาญบกพร่อง คนที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันแบบต่างๆ หรือในคนที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการและการขับของเสียออกจากร่างกาย

การมุ่งปรับพฤติกรรมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดสมดุลในการทำงานด้านต่างๆของร่างกาย ที่เสียหายไป เพื่อผลในระยะกลาง และ ระยะยาว ร่วมไปกับการรักษาเพื่อควบคุมอาการเฉพาะหน้าในระยะสั้น ตามหลักการของสมุทัยเวชศาสตร์ ร่วมไปกับหลักการของแพทย์กระแสหลัก จึงเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ให้มีโอกาสในการหลุดพ้นจาก ภาวะการเจ็บป่วยต่างๆได้มากกว่า การมุ่งใช้เพียงการรักษาตามแนวคิดกระแสหลัก ที่เน้นการควบคุมอาการแสดงของโรคเป็นสำคัญ


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store