บริการของเรา

||| การประเมินระดับความสมดุลของยีนส์ ||| การวิเคราะห์หน่วยพันธุกรรม เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

Predictive Functional Testing หรือ การวิเคราะห์หน่วยพันธุกรรมเพื่อ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามแนวทางสมุทัยเวชศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะตน ตามข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อให้เกิดการแสดงออกของพันธุกรรม ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตน ในระยะยาว รวมถึงกำหนด ตัวบ่งชี่้้การแสดงออกทางพันธุกรรม ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ เพื่อการประเมินผล และติดตามผลสำเร็จของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

รู้ก่อน รักษาได้ก่อน หากมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งคงต้องขอบคุณนวัตกรรมการแพทย์ อย่างเช่นโครงการรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ หรือ Human Genome Project ที่ทำให้เราสามารถตรวจ วิเคราะห์ เพื่อระบุตำแหน่งของพันธุกรรมที่บกพร่อง อันอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคต่างๆได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถจะแก้ไขความบกพร่องที่หน่วยพันธุกรรมของเราได้ในด้วยความรู้ในปัจจุบัน แต่เราสามารถจะนำข้อมูลนี้ ไปใช้ติดตามว่า หากต้องการให้การแสดงของของพันธุกรรมดังกล่าว เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด เราจะต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพของเราอย่างไรบ้าง และสามารถกำหนด ค่าการแสดงออกทางพันธุกรรม ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษสำหรับตัวเราเอง เพื่อคอยเฝ้า ระวังการแสดงออกของพันธุกรรมไปในทางที่เป็นผลเสียต่อเราได้

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวท่านใดมีประวัติ ที่มีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรค อันเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมแล้ว ยิ่งควรจะต้องหาโอกาสทำการทดสอบนี้ เพราะจะได้ติดตาม และปรับแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพให้ตรงกับปัญหาที่เป็น เพื่อโอกาสในการรักษาแต่ต้นมือ และ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจนี้ อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณได้ เพราะคุณจะมีมุมมองใหม่ในด้านโภชนาการ และการบริโภคอาหารที่เปลี่ยไป และรู้จักเลือกรับประทานอาหาร ที่ตรงตามความต้องการของร่างกายได้ดีกว่า หรือ อาจจะสามารถควบคุมน้ำหนักได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตลอดไปจนถึงสามารถมองหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุด

การแสดงออกของพันธุกรรม เป็นสิ่งพื้นฐาน และมีความสำคัญกับการทำงานปกติของร่างกายเรา ความผิดปกติที่จุดหนึ่งของพันธุกรรมไม่ได้ ก่อให้เกิดโรคในทันใด แต่การทำงานของร่างกายที่บกพร่องไป จากผลของการแสดงออกของพันธุกรรมนั้นต่างหาก ที่หากเกิด และ สะสมมาเป็นแรมปี โดยไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อหาความเสี่ยงของมะเร็ง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามะเร็ง ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของการแสดงออกของพันธุกรรม อันส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกัน และการทำงานอื่นๆในร่างกายบกพร่อง วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อมะเร็ง วิธีหนึ่งที่ดี คือการตรวจวิเคราะห์หน่วยพันธุกกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดมะเร็ง และหาทางปรับการแสดงออก เฝ้าติดตาม รวมถึงดูแลฟื้นฟูด้วยวิธีที่เหมาะสม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเสริมโภชนาการ การออกกำลังกาย สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันก่อนการก่อตัวของมะเร็งแต่ต้นมือ

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อหาความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด

โดยจะทำการตรวจวิเคราะห์หน่วยพันธุกรรม ที่สัมพันธ์กับกลไกการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เช่น พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิต ภาวะไขมันสูงในเลือด และ การควบคุมการอักเสบในร่างกายซึ่งหากเรามีข้อมูลพวกนี้อยู่ เราก็สามารถจะนำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เราห่างไกลจากโรคที่เราเป็นห่วงนี้ได้

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อประเมินกลไกการเปลี่ยนแปลง และกำจัดสารพิษในร่างกาย

เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง และกำจัดสารพิษของร่างกายทำงานบกพร่อง  เราจะมีสารพิษตกค้าง สะสมอยู่ภายในร่างกายในระยะยาว ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และระบบการดูดซึมสารอาหาร หรือ แม้แต่การรับประทานยาบางชนิด ก็อาจผลกระทบต่อร่างกายได้มากขึ้น หากเรามีระบบการเปลี่ยนแปลง และกำจัดสารพิษทำงานได้ไม่เต็มที่ ในการตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรมชุดนี้ เราจะทำการตรวจวัดความผิดปกติของ หน่วยพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง และกำจัดสารพิษ ของร่างกาย ทำให้เราทราบได้ว่า ผู้ป่วยจะมีอาการตอบสนองต่อยา หรือ สารพิษชนิดต่างๆ มากหรอื น้อยกว่าคนทั่วไปอย่างไร และหากมีจุดที่บกพร่องในกระบวนการดังกล่าวอยู่ จะทำอย่างไร ให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการแสดงออกของพันธุกรรม ในอันที่จะส่งเสริมการทำงานของกระบวนเปลี่ยนแปลง การกำจัดสารพิษ นี้ให้ดีที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยในระยะยาวนั่นเอง

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อประเมินสมดุลของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศ

ฮอร์โมนเพศ เช่น เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นในร่างกายของเรา การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ โดยเฉพาะ เเอสโตรเจนนี้ มีความแตกต่าง กันไปในแต่ละบุคคล เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมของแต่ละคน หากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นไปในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อสูขภาพ เช่น เกิดการสร้างผลผลิตของฮอร์โมนกลุ่มที่ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือ ก่อการอักเสบมากกว่าปกติ เราก็อาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมดลูก หรือรังไข่ได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ ดังนั้นในการตรวจประเมินชุดหน่วยพันธุกรรมนี้ จะทำให้เราทราบว่า การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศในร่างกายของเรา เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือไม่ และหากไม่ จะหาทางปรับ หรือส่งเสริม การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ เฝ้าติดตาม ตัวบ่งชี้ต่างๆอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้มากที่สุด

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อประเมินความเสี่่ยงต่อการเกิดโรคของ สมอง และระบบประสาท

การตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรมนี้ จะมีประโยชน์ ที่ได้ทราบข้อมูลทางพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกลไก การเกิดโรคทางสมอง และ ระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม โรคเหลอดเลือดของสมอง ภาวะการอักเสบของเซลประสาท หรือ การจัดการอนุมูลอิสระ หรือ อัตราการผลัดเปลี่ยนเซลใหม่ จึงช่วยให้เราได้ทราบถึงวิธีการดูแลตนเอง ทราบตัวบ่งชี้ที่ต้องเฝ้าติดตาม ในระยะแรกทีสุด และวางแนวทางป้องกัน การเกิดของโรคทางสมอง และ ระบบประสาทต่างๆ ได้ล่วงหน้า

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อประเมิน และ กำหนดแนวทางการจัดการโภชนาการ เฉพาะตน

ในชุดการตรวจนี้ จะมีการประเมินหน่วยพันธุกรรม ที่ทำให้เราทราบถึง ความสัมพันธ์ของสารอาหาร กับการแสดงออกทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งแตกต่างกันไปมากในแต่ละคน เช่น บางคนอาจจำเป็นที่ต้องได้รับสารอาหารบางอย่าง มากกว่าคนอื่น ก็เป็นได้ ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจ และสามารถวางแผนการปรับพฤติกรรมอาหารและโภชนาการ เฉพาะบุคคล เช่น พฤติกรรมการกิน อาหารที่ควรทาน อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยง และ ความคาดหวังในการตอบสนองต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพของเรา ซึ่งจะเป็นรายการที่เหมาะสม เฉพาะกับตัวเรามากที่สุด ซึ่งจะช่วยป้องกันเราจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแน่นอน

ตรวจประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อประเมิน สมดุลในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ในการตรวจนี้ จะมีการประเมินหน่วยพันธุกรรม เพื่อหาข้อมูลที่บอกถึงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ อันจะทำให้เราเข้าใจ และช่วยอธิบายถึงกลไกของระบบภูมิต้านทานของตัวเราเอง และช่วยให้วางแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ให้การตอบสนองของภูมิต้านทาน เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store