เกี่ยวกับ BBH

แพทย์หญิง จักษณี วรนุชกุล


หลังจากสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต พศ 2548 และเรียนต่อแผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ศิริราชพยาบาล หลังจากทำงานเป็นแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นระยะเวลาสามปี หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่ออายุรกรรมประสาทวิทยา จบเมื่อปีการศึกษา 2557 จากนั้นจึงทำงานเป็นแพทย์อายุรกรรมประสาท ปัจจุบันมีประสบการณ์ในการทำงานด้านประสาทวิทยา โรคทางระบบประสาทวิทยา บ้างเป็นโรครักษาได้ บ้างรักษาไม่ได้ เพียงได้แค่ประคับประคองตามอาการ จึงได้มาศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตรสมุทัยเวชศาสตร์ เพื่อหวังว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคทางระบบประสาทที่กลุ่มที่ได้เพียงแต่ประคับประคองตามอาการ


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store