เกี่ยวกับ BBH

นายแพทย์ ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2532 ทำงานด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อมาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และได้ศีกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในแนวทางการรักษาโรคเรื้อรังตามแนวทางที่เรียกว่า Functional Medicine หรือ สมุทัยเวชศาสตร์ จาก Institute for functional medicine หรือ IFM ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

จนถึงปัจจุบัน คุณหมอเป็นแพทย์เพียงท่านเดียวในประเทศไทย และเป็นเพียง 1 ใน 3 ของแพทย์ใน เอเชียตะวันออก ที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรก้าวหน้า เพื่อขึ้นทะเบียนรับรอง แพทย์ที่ใช้แนวทางการรักษาแบบนี้ โดย IFM

 

แนวทางการรักษาแบบที่คุณหมอใช้อยู่ มองว่าการรักษาในแบบปกติ ที่ใช้ยา การผ่าตัด หรือ หัตถการต่างๆ เป็นวิธีการรักษาที่ดีมากสำหรับการรักษา และควบคุมปัญหาเฉพาะหน้า ในผู้ที่ล้มป่วยด้วยอาการเฉียบพลันต่างๆ อย่างเช่น อาการติดเชื้อ หรืออุบัติเหตุ หรือ อาการที่มีเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง หลอดเลือดที่หัวใจ เป็นต้น แต่การรักษาแบบปกตินี้ กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะยาว

 

หลังจากที่ได้นำแนวทางการรักษาแบบใหม่ คือสมุทัยเวชศาสตร์นี้ มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้วยอาการเรื้อรัง โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการฟื้นฟู และ รักษาต้นเหตุที่นำมาสู่อาการเรื้อรัง ควบคู่ไปกับการรักษาปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เคยทำกันอยู่ ทำให้คุณหมอมองเห็นว่า แนวทางการรักษาแบบนี้ จะเป็นทางออกสำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังทุกชนิดในอนาคต คุณหมอจีงต้องการที่จะเผยแพร่แนวทางการรักษาด้วยศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ในวงการแพทย์ด้วยกัน สื่อมวลชน ประชาชน ทั่วไป

 

คุณหมอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันสมุทัยเวชศาสตร์ของประเทศไทย และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันสมุทัยเวชศาสตร์แห่ง ประเทศไทย

 

คุณหมอยังได้ก่อตั้ง Better Being Hospital  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานบำบัด พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในแนวทางสมุทัยเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยคุณหมอยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลภาคเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในหลักสูตรการแพทย์ชะลอวัย

 

ช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา นายแพทย์ ต่อศักดิ์ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกรณีของการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คุณหมอได้เข้าร่วมเป็นแพทย์ในโครงการ DAN (Defeat Autism Now) และได้นำหลักสมุทัยเวชศาสตร์ และ Biomedical approach มาช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบพฤติกรรม และการแสดงออกของเด็กพิเศษ จนส่งผลให้มีพัฒนาการและพฤติกรรมที่ดีขึ้น

 

โรคเรื้อรังทุกชนิดจึงเป็นโรคที่ยังมีโอกาสรักษาและฟื้นฟูได้ ดังคำนิยามของ สมุทัยเวชศาสตร์ หรือ functional medicine ที่ว่า เป็นแนวทางการรักษาโรคเรื้อรังในมุมมองใหม่ ที่มุ่งปรับกลไกการทํางานของร่างกายซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน มุ่งแก้ไขที่ระดับต้นตอของปัญหา ไม่เพียงแค่แก้ไขตามอาการ ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยสูง


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store