เกี่ยวกับ BBH

นายแพทย์ วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน, การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มคุณหมอจบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2542  ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา น.พ.วรวิทย์ เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ป้องกันโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มโดยมหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ใบประกาศนียบัตรรับรองในการมีส่วนร่วมใน Anti-aging Medicine and Biomedical Technologies by American Academy of Anti-aging Medicine. (A4M); and the Applying Functional Medicine in Clinical Practice Course by the Institute for Functional Medicine จากประเทศสหรัฐอเมริกา  นายแพทย์ วรวิทย์ ผ่านหลักสูตร Mini Master of Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

นายแพทย์ วรวิทย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นายแพทย์ วรวิทย์เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์สุขภาพองค์รวมตรัยยา รพ.ปิยะเวท และปัจจุบัน นายแพทย์ วรวิทย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล Better Being และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สมาคมสมุทัยเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (TIMF)


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store