เกี่ยวกับ BBH

แพทย์หญิง กุสุมา คุณาวงษ์กฤต

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี 2545 แพทย์หญิง กุสุมา คุณาวงษ์กฤต เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์หญิง กุสุมา คุณาวงษ์กฤต ได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมในหลักสูตรสมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ความงาม Chelation therapy และการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มจากทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันแพทย์หญิงกุสุมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Better Being Hospital และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมสมุทัยเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (TIMF) อีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุทัยเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการฝังเข็ม แพทย์หญิงกุสุมาได้ผสมผสานวิทยาการทางการแพทย์และศาสตร์การฟื้นฟูในด้านต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยจากโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของระบบประสาท ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก หรือการรักษาอาการเจ็บปวดใดๆ


การศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตร applying functional medicine in clinical practice (AFMCP), Institute of Functional Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Diploma in facial cosmetic surgery, KCCS, ประเทศเกาหลี
• American board of Aesthetic medicine, ABAM, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Certification of chelation therapy, กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
• Certification of Acupuncture, มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน
• Senior executive program (SEP30) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ. บีบีเอช
• เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• สมาชิกสามัญสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย
• สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store