เกี่ยวกับ BBH

ความหวังในการหลุดพ้นจากปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มีหลักฐานแน่นหนาที่สุดในปัจจุบัน

ในทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ยังไม่มีสถานพยาบาล ศูนย์หรือสถาบันใดที่จะอุทิศตนเพื่อแนวคิด และมุมมองการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบผสมผสาน อันท้าทายแนวคิดกระแสหลักในวงการแพทย์ได้ขนาดนี้ โรงพยาบาล Better Being ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุผลที่ว่า "ผู้ป่วยคือผู้ทีีมีบทบาทสำคัญที่สุด ในแผนการรักษาและฟื้นฟูโรคเรื้อรัง"

หลังจากเริ่มเปิดสถานพยาบาลในปี 2552 ทางเรามองเห็นถึงความจำเป็น และความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในแผนการรักษาอย่างจริงจังของผู้่วยโรคเรื้อรังต่างๆ โดยเฉพาะกับผู้ที่ป่วยด้วยอาการหลอดเลือดในสมองตีบตัน อัมพาต และโรคเกี่ยวกับระบบสมองและระบบประสาทแบบต่างๆ เราจึงร่วมกันพัฒนาและก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อการรักษา และฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แบบครบวงจรในปี 2554 โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมแนวคิดของนวัตกรรมแนวคิดทางการรักษาในแบบสมุทัยเวชศาสตร์ และเพื่อรองรับการบริการแบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ร่วมในแผนการรักษาและฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

คณะกรรมการแพทย์ และ ผู้บริหารของโรงพยาบาล Better Being ซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ล้วนมาจากผู้ที่ร่วมบุกเบิกแนวคิดการแพทย์แบบสมุทัยเวชศาสตร์ในเมืองไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงคัดสรรทีมแพทย์ ร่วมพัฒนาขั้นตอนการรักษา และวิธีการตรวจทดสอบทางห้องปฎิบัติการ แบบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูล และ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการวางแผนการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ

ทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาลได้ผ่านการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยสถาบันสมุทัยเวชศาสตร์ (Institute for Funcitonal Medicine-IFM) และสถาบันวิจัยเพื่อเด็กพิเศษในกลุ่มอาการออทิสติก  (Autistic Research Institiute-ARI) ,( Defeat Autism Now -DAN) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนการรักษาของเราได้รวบรวมเอาองค์ความรู้หลายหลาก ทั้งด้านกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูผ่านการบำบัดแบบต่างๆ อาทิ วารีบำบัด โภชนาการบำบัด ไปจนถึงการรักษาแนวทางต่างๆ ที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยรายบุคคลนั้นๆ โดยยึดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ จากข้อมูลที่ได้รับระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์ และการประเมินด้วยแพทย์เป็นแนวทางในการวางแผนการรักษา

ที่่โรงพยาบาล Better Being เราได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการรักษาทั้งในแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน สระน้ำธาราบำบัด ห้องอินฟาเรด ซาวน่า ห้องกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ห้องรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง รวมถึงห้องพักเพื่อการฟื้นฟูในระยะยาว ซึ่งจะแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ที่ออกแบบมาเพื่อการรักษาปัญหาเฉพาะหน้า เป็นระยะเวลาสั้นๆ

โรงพยาบาล Better Being คือที่ซึ่งผู้ป่วยทุกรายสามารถมั่นใจและไว้ใจได้ว่า พวกเค้าจะได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ และทีมรักษา ที่มากด้วยประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store