สมุทัยเวชศาสตร์

Functional Medicine Accreditation

Functional Medicine ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก กับองค์กรนามว่า Institute for Functional Medicine หรือ IFM โดย Jeffrey Bland, PhD, and Dr. Susan Bland ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่ม IFM เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ทำหน้าที่หลักคือ การจัดหลักสูตรอบรมการแพทย์เฉพาะทางในหลักการของ Functional Medicine เพื่อให้แพทย์ได้เข้าใจ และนำไปปรับใช้ในการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง

สถาบัน IFM ได้รับการรับรอง จากองค์กรรับรองหลักสูตรการศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมดูแลมาตรฐานการให้การศึกษาของแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน IFM ได้ผ่านการตรวจสอบ และควบคุม ตามมาตรฐานสากล และรับการขึ้นทะเบียนโดย ACCME and Continuing Medical Education (CME)

ปัจจุบันสถาบัน IFM ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และ ออกสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรมากมาย เช่น Applying Functional Medicine in Clinic Practice (AFMCP), Functional Medicine Certification Program , Functional Medicine Advanced Practice Modules.

ณ.ปี พ.ศ. 2553 มีแพทย์ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น คือ AFMCP จากทางสถาบัน IFM เป็นจำนวน 1,534 ท่าน โดย 19 ท่านเป็นแพทย์จากประเทศไทย แต่ในหลักสูตรก้าวหน้าคือ Institute For Functional Medicine Certified Practitioner หรือ IFMCP จนถึงเดือนมกราคม 2557 ยังคงมีแพทย์เพียงคนเดียวเท่านั้นในเอเชีย และเป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองตามหลักสูตรนี้  คือ นพ ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Better Being Hospital นั่นเอง

ในปี พ.ศ. 2552 สถาบันสมุทัยเวชศาตร์แห่งประเทศไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของแพทย์ในแนวทางนี้ และ Better Being Hospital ก็ได้เกิดขึ้นตามมา เพื่อรองรับ และดูแลผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ ตามหลักการของสมุทัยเวชศาตร์ อันเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store