เกี่ยวกับ BBH

นายแพทย์ อนุวัตร จิตต์จรัส


ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน

- ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ปีพ.ศ2533

- เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 16425

- วุฒิบัตรจักษุวิทยา2539

- วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว2547

- ใบอนุญาติตรวจผู้ทำงานในอากาศยาน (นักบิน)

- ปริญญาโทด้านการเงิน


เกี่ยวกับ BBH

เราเชี่ยวชาญในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store